Gegevens bescherming

Cinar Trading Europe B.V. hecht waarde aan uw privacy en zal de persoonlijke gegevens van bezoekers zorgvuldig behandelen. Daarom bevestigen wij dat de persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Deze Privacy Policy beschrijft hoe Cinar Trading Europe B.V. persoonsgegevens behandelt, verzamelt en gebruikt. Onder ''persoonsgegevens'' moet worden verstaan: stukjes informatie die kunnen worden gebruikt om een werkelijk bestaande (natuurlijke) persoon aan te duiden of te traceren. 

Welke persoonsgegevens verzamelt Cinar Trading Europe B.V. en waarvoor? 

Cinar Trading Europe B.V. mag persoonlijke informatie alleen gebruiken voor zakelijke of andere wettige doeleinden:

  • wanneer dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in verband met de exploitatie van de website, waaronder procesverbetering en onderhoud van de website, het verstrekken van informatie aan u, direct marketing;
  • wanneer u hiermee heeft ingestemd om specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden; en/of
  • wanneer dit noodzakelijk is voor wettelijke verplichtingen.

Gebruik persoonsgegevens die door u aan ons zijn verstrekt

Algemeen registratieformulier – wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u vrijwillig het registratieformulier op onze website invult. Het gaat dan om persoonsgegevens als naam, naam organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw vragen, en/of om diensten en/of informatie, die u hebt aangevraagd, te verstrekken.

Offerteformulier - wanneer u een offerte bij ons opvraagt verzamelen wij uw persoonsgegevens. Het gaat om persoonsgegevens als naam, naam organisatie, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw vragen, en/of om offerte die u hebt aangevraagd te verstrekken.

Klantenservice – wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u contact opneemt met onze klantenservice om uw vraag en/of klacht in behandeling te kunnen nemen. Wij zullen alleen gegevens verzamelen voor zover nodig om u van dienst te kunnen zijn met uw vraag en/of klacht.

Sollicitaties – bij reacties op onze vacatures kunt ervoor kiezen om uw CV mee te sturen. Wanneer u solliciteert op een vacature, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Het gaat dan onder andere om persoonsgegevens als naam, opleidingsniveau, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te reageren op uw sollicitatie.

Marketing Opt-Out – u hebt het recht om u op elk moment en kosteloos af te melden van het ontvangen van marketingcommunicatie door dit te melden via webstore@cinar.nl

Verstrekking gegevens aan derden

Cinar Trading Europe B.V. verstrekt in beginsel geen persoonlijke informatie aan derden buiten Cinar Trading Europe B.V. Binnen Cinar Trading Europe B.V. kunnen persoonlijke gegevens echter wel uitgewisseld worden. 

Sommige diensten die wij leveren vereisen echter de betrokkenheid van derden. Wij hebben deze derden zorgvuldig geselecteerd en de wettelijke vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Aan deze derden worden slechts persoonsgegevens beschikbaar gesteld voor zover deze derde deze gegevens nodig heeft ter uitvoering van de betreffende diensten. Deze derde, de verwerker, is verplicht om alleen te handelen op aanwijzing van Cinar Trading Europe B.V., geen persoonsgegevens bekend te maken zonder specifieke bevoegdheid, toereikende operationele en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en Cinar Trading Europe B.V. in de gelegenheid te stellen toe te zien op de naleving.

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden, zoals toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, verstrekken indien wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen of wanneer dit nodig is met betrekking tot de voorkoming en opsporing van fraude, andere strafbare feiten en/of om netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen.

Bewaren en vernietigen van persoonsgegevens 

Wanneer wij persoonlijke informatie verwerken, streven we ernaar zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Cinar Trading Europe B.V. mag alleen persoonlijke informatie verzamelen die toereikend, relevant en niet overmatig is. Ook zullen wij irrelevante of overmatige gegevens op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Uw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze diensten te kunnen leveren en de beste service te kunnen bieden. Voor bepaalde gegevens kunnen wij verplicht zijn deze voor een langere tijd op te slaan, bijvoorbeeld indien dit wordt vereist door de wet.

Gegevensbeveiliging

Cinar Trading Europe B.V. hecht veel waarde aan goede beveiliging van persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter voorkoming van onbevoegde toegang, onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging.

Vertrouwelijke informatie

Cinar Trading Europe B.V. erkent dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen nooit onjuist of onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke informatie toestaan. Wij zullen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens handhaven en deze gegevens beschermen in overeenstemming met onze Privacy Policy en alle toepasselijke wetten.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens 

U heeft het recht:

  • op verzet tegen gebruik van persoonsgegevens; inzage en rectificatie van persoonsgegevens;
  • om vergeten te worden;
  • om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd, of als u contact met ons wilt opnemen om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via webstore@cinar.nl

Wijzigingen in onze Privacy Policy 

Onze Privacy Policy kan te allen tijde door ons worden gewijzigd. Op deze pagina vindt u de meest recente informatie. Deze versie is voor het laatst herzien op 29 april 2020.

Laatst bekeken